042-NLR-NLR-V-49-JAYEWARDENE-Applicant-and-PERERA-Respondent.pdf