023-SLLR-SLLR-1980-V-2-JAYEWARDENE-v.-JAYEWARDENE-nee-PEREIRA.pdf