043-SLLR-SLLR-1997-V-1-JEEVAKARAN-v.-RATNASIRI-WICKREMANAYAKE-AND-OTHERS.pdf