059-NLR-NLR-V-56-K.-CHARLES-APPUHAMY-Appellant-and-T.-B.-ABEYESEKERA-Respondent.pdf