055-NLR-NLR-V-78-K.-MUTHUKUMARASAMY-Appellant-and-PARAMESHWARY-Respondent.pdf