062-NLR-NLR-V-58-K.-SUBRAMANIAM.-Appellant-and-ARIYA-PERERA-S.-I.-Police-Respondent.pdf