030-SLLR-SLLR-2006-V-2-KARIYAWASAM-AND-ANOTHER-vs.-DONA-MERCY.pdf