028-SLLR-SLLR-2004-V-1-KARIYAWASAM-v.-PRIYADARSHANI.pdf