138-NLR-NLR-V-14-KARTHIKESU-et-al-v.-PONNACHCHY.pdf