012-SLLR-SLLR-1989-V-1-KARUNADASA-RAJAPAKSA-v.-PODIAPPUHAMY.pdf