020-SLLR-SLLR-2003-V-2-KARUNADASA-v.-REV.-PHILLIPS.pdf