089-NLR-NLR-V-38-KARUNARATNE-v.-INHABITANTS-OF-MAMPE.pdf