025-SLLR-SLLR-1996-V-2-KARUNARATNE-v.-REPUBLIC-OF-SRI-LANKA.pdf