011-SLLR-SLLR-2004-V-2-KARUNASEKERA-v.-REV.-CHANDANANDA.pdf