005-SLLR-SLLR-1998-V-2-KARUNASIRI-v.-RATNASIRI-PERERA.pdf