033-SLLR-SLLR-1983-2-KARUNAWATHIE-v.-ROBO-SINGHO.pdf