005-SLLR-SLLR-1980-V-2-Karunawathie-v.-Wijesuriya–Another.pdf