085-NLR-NLR-V-05-KARUPPAN-CHETTY-v.-ANTHONAYAKE-HAMINE.pdf