024-NLR-NLR-V-23-KATHERESAN-CHETTY-v.-DORESAMY-et-al.pdf

* (1909) 26 T. L. B. 478.