006-NLR-NLR-V-16-KEKULAWELA-v.-THE-ATTONEY—GENERAL.pdf