073-NLR-NLR-V-30-KEPPITIPOLA-KUMARIHAMY-v.-RAMBUKPOTHA.pdf