027-SLLR-SLLR-1996-V-2-KIRIHAMY-v.-DINGIRIMATHTHAYA.pdf