002-SLLR-SLLR-1991-V2-KITHSIRI-PERRA-vs.-DAYASIRI-PERERA.pdf