043-SLLR-SLLR-2001-V-3-KULAPALA-AND-ANOTHER-v.-SOMAWATHIE.pdf