022-SLLR-SLLR-2003-V-2-KULARATNE-v.-SAMARAWICKREMA-AND-ANOTHER.pdf