044-NLR-NLR-V-28-KULASEKERE-APPUHAMY-v.-MALLUWA.pdf