022-SLLR-SLLR-1989-V-1-KULATILEKE-v.-KARUNARATNE-AND-OTHERS.pdf