112-NLR-NLR-V-48-KULAWANSE-Appellant-and-JAYARATNE-Respondent.pdf