017-SLLR-SLLR-1985-V2-KUMARATUNGE-v.-JAYAKODY-AND-ANOTHER.pdf