076-NLR-NLR-V-57-KUTTAJEE-Appellant-and-KANAPATHY-CHETTY-Respondent.pdf