034-SLLR-1984-V1-SUDALAIMUTHY-CHETTIAR-v.-PERIYASAMY-AND-OTHERS.pdf