150-NLR-NLR-V-02W-LAW-REPORTS-VOLUME-02-PERERA-v.-PERERA.pdf