064-NLR-NLR-V-12-LETCHIMANEN-CHETTY-v.-ABDUL-RAHEMAN.pdf