025-NLR-NLR-V-11-LETCHIMANEN-CHETTY-v.-MUTTUSAMY-PILLAI.pdf