030-SLLR-SLLR-1985-V2-LIYANARACHCHI-AND-OTHERS-v.-OFFICER-IN-CHARGE-POLICE-STATION-HUNNASGIRIYA.pdf