040-SLLR-SLLR-1998-V-2-LURDU-NELSON-FERNANDO-AND-OTHERS-v.-THE-ATTONEY-GENERAL.pdf