106-NLR-NLR-V-64-M.-S.-UMMU-ZACKIYA-Appellant-and-H.-S.-WICKRAMARATNE-Respondent.pdf