036-SLLR-SLLR-2001-V-2-MALLIKA-FERNANDO-v.-NAGESH-FERNANDO.pdf