009-SLLR-SLLR-1985-V1-MALLIKARACHCHI-v.-SHIVA-PASUPATI-ATTORNEY-GENERAL.pdf