013-SLLR-SLLR-2007-V-2-MALRAJ-PIYASENA-v.-ATTORNEY-GENERAL-AND-OTHERS.pdf