020-SLLR-SLLR-1994-V3-MALWATTA-v.-GUNASEKERA-AND-OTHERS.pdf