033-NLR-NLR-V-24-MAMPITIYA-v.-WEGODAPELA-et-al.pdf