026-SLLR-SLLR-1990-V-1-MANAPERI-SOMAWATHIE-v.-BUWANESWARI.pdf