133-NLR-NLR-V-15-MANCHIHAMY-v.-ABEYASEKERA-et-al.pdf