029-SLLR-SLLR-2005-V-3-MANGALIKA-vs.-SUGANDI-FERNANDO-AND-OTHERS.pdf