010-SLLR-SLLR-2002-V-2-MANNANAYAKE-v.-PIYASEELI.pdf