026-SLLR-SLLR-1997-V-1-MARY-BEATRICE-AND-OTHERS-v.-SENEVIRATNE.pdf