020-SLLR-SLLR-2001-V-3-MASHREQ-BANK-PSC-v.-ARUNACHALAM.pdf