027-SLLR-SLLR-1983-2-MERRYL-PEERERA-v.-ABEYSUDIYA-AND-OTHERS.pdf