045-NLR-NLR-V-13-MOHAMADU-MARIKAR-v.-IBRAHIM-NAINA.pdf